درج مطلب

 
برنامه هفتگی تدریس  

روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

کلاس

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت

سوم

ساعت

چهارم

ساعت اول

ساعت

دوم

ساعت

سوم

ساعت چهارم

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت

اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت

اول

ساعت

دوم

ساعت

سوم

ساعت

چهارم

هفتم 1

زبان

هنر

علوم

    علوم

عربی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

قرآن

ریاضی

معارف

مطالعات

علوم

----

ادبیات

مطالعات

ریاضی

      ریاضی

زبان

ورزش

عربی

کاروفناوری

تفکر

ساعدی

فرخ‏نژاد

یوسفی

     یوسفی

زنگنه

 مجیدی

آبدبده

آبدیده

عطیوی

مجیدی

عطیوی

قربانی

یوسفی

----

آبدیده

قربانی

مجیدی‏پور

     مجیدی‏

ساعدی

امیری

زنگنه

کیانپور

جلیلی

هفتم 2

هنر

علوم

زبان

       عربی

علوم

ادبیات

ریاضی

ریاضی

ادبیات

کاروفناوری

علوم

معارف

مطالعات

----

ریاضی

ادبیات

مطالعات

      زبان

ریاضی

تفکر

ورزش

عربی

قرآن

فرخ‏نژاد

یوسفی

ساعدی

       زنگنه

یوسفی

مجیدی

آبدبده

مجیدی‏پور

آبدیده

کیانپور

یوسفی

عطیوی

قربانی

----

مجیدی‏‏پور

آبدیده

قربانی

     ساعدی

مجیدی

جلیلی

امیری

زنگنه

عطیوی

هشتم 1

علوم

ادبیات

عربی

      علوم

ادبیات

ریاضی

ادبیات

زبان

قرآن

ورزش

ریاضی

مطالعات

----

ریاضی

معارف

مطالعات

علوم

        عربی

زبان

کاروفناوری

هنر

تفکر

قدرتی

فاضلی

زنگنه

      قدرتی

فاضلی

کیانپور

فاضلی

باغبان‏زاده

عطیوی

امیری

کیانپور

رشتی‏زاده

----

کیانپور

زنگنه

رشتی‏زاده

قدرتی

        زنگنه

باغبان‏زاده

کیانپور

فرخ‏نژاد

زنگنه

هشتم 2

عربی

علوم

ادبیات

     ادبیات

علوم

تفکر

ریاضی

ادبیات

      ریاضی

زبان

مطالعات

علوم

قرآن

----

معارف

مطالعات

ریاضی

       عربی

ریاضی

هنر

زبان

ورزش

کاروفناوری

زنگنه

قدرتی

فاضلی

      فاضلی

قدرتی

زنگنه

کیانپور

فاضلی

      کیانپور

باغبان‏زاده

رشتی‏زاده

قدرتی

عطیوی

----

زنگنه

رشتی‏زاده

کیانپور

       زنگنه

کیانپور

فرخ‏نژاد

باغبان‏زاده

امیری

کیانپور

هشتم 3

ادبیات

عربی

علوم

کاروفناوری

ادبیات

تفکر

ریاضی

زبان

ریاضی

معارف

مطالعات

ورزش

----

مطالعات

ریاضی

      ادبیات

علوم

      ریاضی

عربی

علوم

قرآن

زبان

هنر

فاضلی

زنگنه

قدرتی

کیانپور

فاضلی

زنگنه

کیانپور

باغبان‏زاده

کیانپور

زنگنه

رشتی‏زاده

امیری

----

رشتی‏زاده

کیانپور

      فاضلی قدرتی

کیانپور

زنگنه

قدرتی

عطیوی

باغبان‏زاده

فرخ‏نژاد

نهم 1

زبان

کاروفناوری

هنر

دفاعی

ریاضی

ادبیات

ریاضی

معارف

علوم

ورزش

عربی

----

ادبیات

ریاضی

ادبیات

عربی

مطالعات

مطالعات

علوم

قرآن

زبان

علوم

کرمی

کیانپور

فرخ‏نژاد

احمدپور

روئین

حیدری

روئین

زنگنه

قدرتی

امیری

زنگنه

----

حیدری

روئین

حیدری

زنگنه

قربانی

قربانی

قدرتی

عطیوی

   کرمی

قدرتی

نهم 2

کاروفناوری

زبان

دفاعی

هنر

ادبیات

ریاضی

معارف

ریاضی

مطالعات

عربی

علوم

----

ریاضی

ادبیات

عربی

ادبیات

ورزش

قرآن

مطالعات

علوم

علوم

زبان

کیانپور

کرمی

احمدپور

فرخ‏نژاد

حیدری

روئین

زنگنه

روئین

قربانی

زنگنه

قدرتی

----

روئین

حیدری

زنگنه

حیدری

امیری

عطیوی

قربانی

قدرتی

قدرتی

کرمی

                       نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه: پروین کیانپور                                                                برنامه درسی هفتگی آموزشگاه ........................................... در تاریخ ..............................بررسی و مورد تایید قرار گرفت/نگرفت.          

                                                          مهر و امضاء                                                                                                                                                       کارشناسی آموزش راهنمایی تحصیلی ناحیه 1 اهواز     

ای نام تو بهترین سرآغاز        برنامه هفتگی دبیرستان دخترانه دانشگاه (دوره اول)  سال تحصیلی98- 97                 نوبت صبح          ساعت شروع  7:15    ساعت پایان کلاس 14:10