افتخارات و مقام آوران پرورشی

افتخارات و مقام آوران پرورشی سال تحصیلی 96-1395
کسب مقام اول کشوری و استانی ، مسابقات درس هایی از قرآن
سبا سامانی - روژینا کریمی
کسب رتبه اول تیمی ناحیه ، مسابقات سرود محلی 
کسب  رتبه دوم تیمی ناحیه ، مسابقات سرود آوایی
کسب مقام اول ناحیه ، مسابقات تکنوازی
آیناز چنگلوائی - آوا حبیب پور
کسب مقام اول و دوم ناحیه ، مسابقات طراحی
کیمیا عباس زاده قنواتی - پانیذ اولاد حاجی علی
کسب مقام اول و دوم ناحیه ، مسابقات مداد رنگ
بهاره امانی بارده - پانیذ اولاد حاج علی
کسب مقام دوم ناحیه ، مسابقات نقاشی 
سپیده خجسته پی 
کسب مقام اول ناحیه ، مسابقات امام شناسی
آلاء عفری
کسب مقام سوم ناحیه ، مسابقات رنگ روغن
لعیا سادات کاظمی نژاد
کسب مقام اول ناحیه ، مسابقات طراحی با مداد
کیمیا عباس زاده قنواتی
کسب مقام دوم و سوم ناحیه ، مسابقات داستان کوتاه
زهرا موسوی - ستایش مومنی بیدزرد - فاطمه عزیزی
کسب مقام دوم و سوم ناحیه ، مسابقات نقدادبی 
آتنا نیک روش - روشنک بلال زاده
کسب مقام دوم و سوم ناحیه ، مسابقات شعر
سپیده خجسته پی - روژینا کریمی - ستایش مومنی بیدزرد
کسب مقام دوم و سوم ناحیه ، مسابقات حفظ قرآن
 اسما حردانی - روژینا کریمی 
کسب مقام دوم ناحیه ، مسابقات نهج البلاغه
فاطمه مهدوی
کسب مقام دوم ناحیه ، مسابقات کتابخوانی 
روژینا کریمی
کسب مقام دوم ناحیه ، نقاشی همگانی