لیست دانش آموزان کلاس هفتم  

هفتم 1

هفتم 2

ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

یكتا

ابراهیمی

1

یگانه

ابریشم باف

2

الهه

اسكندری

2

ملیكا

برات پور

3

سارینا

آقایی فر

3

صدف

برومند

4

پرتو

اقبالی نیكو

4

رضوان

بهبهانی نژاد

5

شمیم

انصاری اصل

5

ستایش

تقیان

6

سوگل

باوی

6

بهار

جعفرنیا

7

عسل

ثابت زنگنه

7

بهار

حافظیان

8

نیكا

خرمی نیا

8

شیدا

حسین پوری

9

یكتا

خواجه شهنی

9

مریم

حسین زاده

10

سارا

راهدار

10

كیانا

حیدریان

11

فاطمه

زادمهر

11

مینو

خادم زاده

12

سحر

زبیدی

12

مبینا

خضري نژادي

13

آیدا

زلكی

13

پانته آ

چناری

14

آیدا

سعیدی پور

14

مبینا

دادور

15

نیوشا

عبدی بسطامی

15

نرجس

درستان

16

سیده مهتاب

علوی

16

پارمیدا

دهقانی

17

ملیكا

علی نژاد

17

مارال

رضائی

18

هما

فیاضی

18

النا

سلطانی سولگانی

19

رضوان

كاظمی

19

سحر

شریف زاده

20

زهرا

كاظمی امین

20

رز

شریفی نیا

21

یاسمین

كسائی

21

الینا

شمیلی

22

درسا

محمدی

22

زینا

شمیلی

23

سارینا

محمدی قلعه علیخانی

23

پارمیس

ظاهری عبده وند

24

انیس

مستعان

24

ریحانه

فرهادی نژاد

25

کیمیا

ملتجی

25

الناز

قاسمی الوری

26

هستی

ملتجی

26

زهرا

كایدانی

27

دیانا

ملكی

27

پارمیدا

نوروزی

28

زهرا

موچه كیانی

28

فاطیما

ورناصری

29

نیلوفر

نجارنژاد

29

نیكو

یاقوت زاده

30

مریم

نوكهن اهوازی

30

تینا

یزدانی

31

فاطمه

یاموسی

31

سارینا

یعقوبی نژاد

32

32

 

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول)   سال تحصیلی 98-97


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هشتم 1

هشتم 2

هشتم 3

ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

سپیده

احسانی نژاد

1

نگین

ابراهیمی‏بروجنی

1

كیانا

احمدی

2

سودابه

احمدی

2

یاسمن

آریانژاد

2

فاطمه

الهائی

3

الهه

اصل ساكی

3

آنیتا

اسدی

3

فاطمه

امیدی

4

غزل

امیری

4

ریحانه

پولادوند

4

هستی

اولشكری

5

جمانه

جزایری

5

نگار

جاهدی

5

مریم

بادنوروز

6

نرگس

جمالی

6

مهتا

حبیبی

6

فاطمه

توكل بخدا

7

سیده‏فاطیما

حمیده كیش

7

آرتینا

حسینی

7

زهرا

جعفرنیا

8

بهار

خراسانی زاده

8

سیده آتنا

حسینی زاده

8

ریما

زرگانی

9

آیدا

زرین آبادی

9

ثنا

دشتی

9

غزل

ساعدی

10

پارمیدا

سبزواری

10

عسل

راه انداز

10

آیناز

سلجوقی

11

عسل

سیاحی

11

فاطمه

رشتی

11

سیده غنچه

طبیبیان

12

مروارید

شالباف زاده

12

شادی

زنگنه

12

حدیث

عامری

13

فاطمه

شجاعی

13

عسل

سیف

13

زهرا

كریمی

14

فاطیما

شریفی

14

نازنین

صفرعلی

14

نیوشا

كلاه دوز

15

پریا

صفرنژادهندیجانی

15

بهار

ظاهري عبدوند

15

رؤیا

گلریززاده

16

رنا

طرفاوی

16

سارا

ظهوری فر

16

مریم

محرابی

17

فاطیما

عباسیان

17

فاطمه

ظهیری

17

نازنین

محمودی كوهی

18

آنا

فنجان پور

18

هستی

عیوق

18

روناك

مهری بابادی

19

پارمیدا

معصومی

19

كیانا

كلانتریان

19

سیده ستاره

موسوی

20

نگار

مكوندی چشمه چنار

20

فاطیما

گودرزی

20

سیده فاطمه

موسوی شوشتری

21

عاطفه

منصوری

21

آتنا

محیسنی

21

تارا

نجفی

22

آتنا

منیشداوی

22

مرضیه‏سادات

مكی نیا

22

خاطره

نجفیان

23

ایرسا

نوروزی پور

23

سارا

نجفی سولاری

23

رعنا

واهبی

24

سارینا

هاشم پوریان

24

مائده

نجفی سولاری

24

رؤیا

ورمزیاری

25

یكتاسادات

هرموشیان

25

25

26

26

26

27

27

27

 

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 98-97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                

نهم  1

نهم 2

ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

دیانا

ابوعلی

1

ستایش

ابوعلی

2

رانیا

اچرش

2

الناز

افشین فر

3

مریم

آزاداندیش

3

هنا

البوشوكه

4

بهاره

امانی بارده

4

كیمیا

باغ دزفولی

5

مانیا

امیری

5

ملیكا

ثمری

6

كیانا

بایمانی

6

آیناز

چنگلوائی

7

آرمیتا

بهادری قنوات

7

هدیه

حفیظی

8

حدیث

بهروزیان

8

كیمیا

رضوی راد

9

فاطمه

بیگدلی شاملو

9

عسل

سلیمانی

10

مریم

جنانی

10

ستایش

سهرابی زاده

11

رقیه

حسنی

11

شیوا

سورانی

12

هستی

حسین زاده

12

سیده مریم

صالحی

13

سیده الناز

حمدی

13

شیوا

عزیزقنبری

14

پریا

خلف شوشتری

14

زهرا

علیشاهی

15

بهار

خنیاب نژاد

15

سحر

عنایت

16

فرحناز

خوشروساروكلائی

16

شیرین

قربانی

17

هایلا

شاكری

17

نیوشا

كرمی چنسی نژاد

18

بهار

شیخ زاده

18

آتنا

كروشاوی

19

شادی

صدری نیا

19

روژینا

كریمی

20

نگار

طیبی

20

نیكی

كریمیان

21

ریحانه

عبیاوی

21

آتنا

كیهانی

22

مهلاسادات

عظیمی

22

ایل آی

مامی زاده

23

سارا

قائدی

23

ستاره

محمدی

24

شبنم

كرمی

24

شاداب

مددی

25

غزل

كریمی

25

كیانا

مرادحسینی

26

عسل

كعبی زاده

26

ساینا

مشایخی

27

آنوشكا

لویمی

27

ماهك

معمارنژادیان دزفولی

28

وینا

موسوی گورابی

28

كیانا

مولائی كتكی

29

نیایش

نصراصفهانی

29

مهسا

نصریون نژاد

30

آتنا

نیك روش

30

31

زهرا

یزدانخواه

31

32

32

 

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول)   سال تحصیلی 98-97