برنامه تقویتی 11 شهریور  

بـرنـامه کـلاس‏هـای تقویتـی پایه هفتم شهریور ماه (گروه الف)

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه(دوره اول) سال تحصیلی 98-97

روز و تاریخ

زنگ اول

9 الی 7:30

زنگ دوم

10:40 الی 9:10

زنگ سوم

12:20 الی 10:50

زنگ چهارم

12:40 الی 14

سه‏شنبه

20/6/97

ریاضی

ادبیات

علوم

علوم

چهارشنبه

21/6/97

علوم

علوم

ریاضی

ادبیات

پنجشنبه

22/6/97

ریاضی

ادبیات

ریاضی

----

شنبه

24/6/97

ادبیات

ادبیات

ریاضی

علوم

سه‏شنبه

27/6/97

ریاضی

ریاضی

علوم

----

ولی محترم حضور فرزندتان در کلاس‏های تقویتی الزامی می‏باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بـرنـامه کـلاس‏هـای تقویتـی پایه هفتم شهریور ماه (گروه ب)

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه(دوره اول) سال تحصیلی 98-97

روز و تاریخ

زنگ اول

9 الی 7:30

زنگ دوم

10:40 الی 9:10

زنگ سوم

12:20 الی 10:50

زنگ چهارم

12:40 الی 14

سه‏شنبه

20/6/97

علوم

ریاضی

ادبیات

ادبیات

چهارشنبه

21/6/97

ریاضی

ریاضی

علوم

علوم

پنجشنبه

22/6/97

ادبیات

ریاضی

علوم

----

شنبه

24/6/97

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

سه‏شنبه

27/6/97

علوم

علوم

ریاضی

----

ولی محترم حضور فرزندتان در کلاس‏های تقویتی الزامی می‏باشد.

     
 
برنامه هفتگی دانش آموزان 98-97  

هفتم 1

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 98-97

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

زبان

هنر

علوم

علوم

عربی

یکشنبه

ریاضی

ادبیات

ادبیات

قرآن

ریاضی

دوشنبه

معارف

مطالعات

علوم

----

سه شنبه

ادبیات

مطالعات

ریاضی

ریاضی

زبان

چهارشنبه

ورزش

عربی

کاروفناوری

تفکر

توجه : روزهای شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت خروج :14:10

روز دوشنبه ساعت خروج :12:20

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هفتم 2

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی98-97

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

هنر

علوم

زبان

عربی

علوم

یکشنبه

ادبیات

ریاضی

ریاضی

ادبیات

کاروفناوری

دوشنبه

علوم

معارف

مطالعات

----

سه شنبه

ریاضی

ادبیات

مطالعات

زبان

ریاضی

چهارشنبه

تفکر

ورزش

عربی

قرآن

توجه : روزهای شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت خروج :14:10

روز دوشنبه ساعت خروج :12:20

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

هشتم 1

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 98-97

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

علوم

ادبیات

عربی

علوم

ادبیات

یکشنبه

ریاضی

ادبیات

زبان

قرآن

دوشنبه

ورزش

ریاضی

مطالعات

----

سه شنبه

ریاضی

معارف

مطالعات

علوم

چهارشنبه

عربی

ریاضی

کار و فناوری

هنر

تفکر

توجه : روزهای شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت خروج :14:10

روز دوشنبه ساعت خروج :12:20

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هشتم 2

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 98-97

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

عربی

علوم

ادبیات

ادبیات

علوم

یکشنبه

تفکر

ریاضی

ادبیات

ریاضی

زبان

دوشنبه

مطالعات

علوم

قرآن

----

سه شنبه

معارف

مطالعات

ریاضی

عربی

ریاضی

چهارشنبه

هنر

زبان

ورزش

کار و فناوری

توجه : روزهای شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت خروج :14:10

روز دوشنبه ساعت خروج :12:20

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هشتم 3

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 98-97

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

ادبیات

عربی

علوم

کار و فناوری

یکشنبه

ادبیات

تفکر

ریاضی

زبان

ریاضی

دوشنبه

معارف

مطالعات

ورزش

----

سه شنبه

مطالعات

ریاضی

ادبیات

علوم

ریاضی

عربی

چهارشنبه

علوم

قرآن

زبان

هنر

توجه : روزهای شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت خروج :14:10

روز دوشنبه ساعت خروج :12:20

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نهم 1

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 97-98

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

زبان

کاروفناوری

هنر

دفاعی

یکشنبه

ریاضی

ادبیات

ریاضی

معارف

دوشنبه

علوم

ورزش

عربی

----

سه شنبه

ادبیات

ریاضی

ادبیات

عربی

مطالعات

چهارشنبه

مطالعات

علوم

قرآن

زبان

علوم

توجه : روزهای شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت خروج :14:10

روز دوشنبه ساعت خروج :12:20

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نهم 2

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی98-97

روز

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

شنبه

کاروفناوری

زبان

دفاعی

هنر

یکشنبه

ادبیات

ریاضی

معارف

ریاضی

دوشنبه

مطالعات

عربی

علوم

----

سه شنبه

ریاضی

ادبیات

عربی

ادبیات

ورزش

چهارشنبه

قرآن

مطالعات

علوم

علوم

زبان

توجه : روزهای شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت خروج :14:10

روز دوشنبه ساعت خروج :12:20