برنامه هفتگی دانش آموزان   

روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

کلاس

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت

سوم

ساعت

چهارم

ساعت اول

ساعت

دوم

ساعت

سوم

ساعت چهارم

ساعت اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت

اول

ساعت دوم

ساعت سوم

ساعت چهارم

ساعت

اول

ساعت

دوم

ساعت

سوم

ساعت

چهارم

هفتم 1

علوم

مطالعات

ادبیات

     ادبیات

علوم

عربی

معارف

ریاضی

      ریاضی

تفکر

زبان

علوم

ورزش

 

ریاضی

ادبیات

      ریاضی

عربی

هنر

کاروفناوری

قرآن

مطالعات

            تفکر

   زبان

یوسفی

رشتی‏زاده

بهاروند

     بهاروند

یوسفی

زنگنه

عطیوی

مجیدی‏پور

     مجیدی

جلیلی

ساعدی

یوسفی

امیری

 

مجیدی

بهاروند

 مجیدی

زنگنه

ممبینی

کیانپور

عطیوی

رشتی‏زاده

          جلیلی

ساعدی

هفتم 2

ادبیات

علوم

مطالعات

    علوم

ادبیات

ریاضی

تفکر

معارف

کاروفناوری

قرآن

زبان

علوم

 

ادبیات

هنر

      عربی

ریاضی

ریاضی

ورزش

مطالعات

عربی

            زبان

ریاضی

بهاروند

یوسفی

رشتی‏زاده

     یوسفی

بهاروند

مجیدی

جلیلی

عطیوی

کیانپور

عطیوی

ساعدی

یوسفی

 

بهاروند

ممبینی

      زنگنه

مجیدی

مجیدی

امیری

رشتی‏زاده

زنگنه

         ساعدی

مجیدی

هفتم 3

مطالعات

ادبیات

علوم

کاروفناوری

معارف

ریاضی

عربی

        تفکر

ریاضی

علوم

قرآن

زبان

 

هنر

ریاضی

ادبیات

      ادبیات

علوم

مطلعات

        تفکر

زبان

ورزش

         ریاضی

عربی

رشتی‏زاده

بهاروند

یوسفی

کیانپور

عطیوی

مجیدی

زنگنه

     جلیلی

مجیدی

یوسفی

عطیوی

ساعدی

 

ممبینی

مجیدی

بهاروند

      بهاروند

یوسفی

رشتی‏زاده

      جلیلی

ساعدی

امیری

         مجیدی

زنگنه

هشتم 1

معارف

علوم

کاروفناوری

هنر

ریاضی

عربی

ادبیات

      ریاضی

ادبیات

ورزش

مطالعات

علوم

 

مطالعات

ریاضی

تفکر

      ریاضی

عربی

زبان

ادبیات

        زبان

علوم

قرآن

زنگنه

قدرتی

کیانپور

فرخ‏نژاد

کیانپور

زنگنه

بهاروند

     کیانپور

بهاروند

امیری

قربانی

قدرتی

 

قربانی

کیانپور

جلیلی

      کیانپور

زنگنه

باغبان‏زاده

بهاروند

  باغبان‏زاده

قدرتی

عطیوی

هشتم 2

زبان

معارف

علوم

تفکر

هنر

ادبیات

ریاضی

      ادبیات

ریاضی

مطالعات

عربی

قرآن

 

ورزش

مطالعات

ریاضی

        عربی

ریاضی

علوم

کاروفناوری

       علوم

زبان

ادبیات

باغبان‏زاده

زنگنه

قدرتی

جلیلی

فرخ‏نژاد

بهاروند

کیانپور

      بهاروند

کیانپور

قربانی

زنگنه

عطیوی

 

امیری

قربانی

کیانپور

        زنگنه

کیانپور

قدرتی

کیانپور

       قدرتی

باغبان‏زاده

بهاروند

نهم 1

علوم

کاروفناوری

زبان

دفاعی

ریاضی

ادبیات

ریاضی

هنر

عربی

علوم

مطالعات

 

    ادبیات

عربی

ریاضی

ادبیات

مطالعات

معارف

ورزش

قرآن

         علوم

زبان

قدرتی

کیانپور

باغبان‏زاده

احمدپور

روئین

حیدری

روئین

فرخ‏نژاد

زنگنه

قدرتی

قربانی

 

     حیدری

زنگنه

روئین

حیدری

قربانی

زنگنه

امیری

عطیوی

          قدرتی

باغبان‏زاده

نهم 2

کاروفناوری

زبان

دفاعی

معارف

ادبیات

ریاضی

هنر

ریاضی

علوم

ورزش

عربی

 

ریاضی

        عربی ادبیات

مطالعات

ادبیات

قرآن

علوم

مطالعات

             زبان

علوم

کیانپور

باغبان‏زاده

احمدپور

زنگنه

حیدری

روئین

فرخ‏نژاد

روئین

قدرتی

امیری

زنگنه

 

روئین

     زنگنه

حیدری

قربانی

حیدری

عطیوی

قدرتی

قربانی

         قدرتی

باغبان‏زاده