برنامه صبحگاه و ساعات تفریح دانش آموزان  
                           سال تحصیلی 98-97

7:15الی 7:30

صبحگاه

ساعت اول

7:30 الی 9

تک زنگ اول

8:15

تفریح اول

9 الی 9:10

ساعت دوم

9:10 الی 10:40

تک زنگ دوم

9:55

تفریح دوم

10:40 الی 10:50

ساعت سوم

10:50 الی 12:20

تک زنگ سوم

11:35

تفریح سوم (نماز و ناهار)

12:20 الی 12:40

ساعت سوم

12:40 الی 14:10

تک زنگ چهارم

13:25