برنامه صبحگاه و ساعات تفریح دانش آموزان  
                                                 سال تحصیلی 97-96

صبحگاه

7:15 الی 7:30

ساعت اول

7:30 الی 9

تک زنگ اول

8:15

تفریح اول

9 الی 9:10

ساعت دوم

9:10 الی 10:40

تک زنگ دوم

9:55

تفریح دوم

10:40 الی 10:50

ساعت سوم

10:50 الی 12:20

تک زنگ سوم

11:35

تفریح سوم ( نماز و ناهار)

12:20 الی 12:40

ساعت چهارم

12:40 الی 14:10

تک زنگ چهارم

13:25