کادر اداری و اجرایی  
     
     

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

پروین کیانپور

مدیر

2

سودابه حسامی

معاون آموزشی

3

اکرم طالبی

معاون اجرائی

4

سارا رحیمی باورصاد

متصدی دفتری

5

لیلا نورالدین موسی

معاون پرورشی

6

افسانه جلیلی

مشاور

7

دنیا دانش 

متصدی سایت

8

منا پورشیخی

کتابدار

9

لیلا کازرونی

متصدی آزمایشگاه

10

خانم بیگی

مربی بهداشت